Изложби

Равноденствие

10.05.2016 - 31.05.2016

Сборна изложба на Игната Василева, Нина Златева, Генко Тодоров, Людмил Илиев и Пламен Монев

Творби

  • Страница 1 от 2
  • 1
  • 2
  • »
Европейския съюз

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект „Изкуство и чай”
Бенефициент:  ТЕА АЛБА ЕООД

Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: ESF–1203–01–01096 
Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001–1.2.03
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейския съюз